logobalk Ben Dijkman & Co

Ekco knob.

Ekco Ecko knob knobs

Price 12.50 euro a.p

New knobs for Ekco radio's

DiameterĀ  is 5 centimeters.

Only these 2 knobsĀ  available.

  ▶